Ressonància magnètica San Francisco de Asis S. a.


22/05/2019

RESSONÀNCIA MAGNETICA SAN FRANCISCO DE ASIS S. a.

Per la present es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària a celebrar en el domicili social del carrer Joaquín Costa número 28 de Madrid, el pròxim dia 28 de juny de 2019 a les 12.30 hores en primera convocatòria, i l'endemà 29 de juny de 2019, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, si procedís, conformement al següent ORDRE DEL DIA:

ORDRE DEL DIA

Examen i aprovació, si és el cas, dels comptes anuals i l'informe de gestió corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018. Proposta de distribució de resultat.

Examen i aprovació, si és el cas, de la gestió de l'òrgan d'administració

Redacció, lectura i aprovació de l'acta de la reunió.

A partir de la present convocatòria, els accionistes podran sol·licitar sobre els assumptes compresos en l'Ordre del dia, les informacions que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents. Igualment podran examinar i obtenir, de manera immediata i gratuïta en el domicili social o sol·licitar el seu enviament o demanar el seu lliurament gratuïtament, tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, comptes anuals, informe de gestió i proposta d'aplicació de resultats,

Madrid a 20 de Maig de 2019. El President del Consell d'Administració.