Convocatòria de Junta General de Affidea Espanya Contact Center, S.A


01/09/2021

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES – AFFIDEA ESPANYA CONTACT CENTER, S. a. 

Per la present es convoca als senyors accionistes a la Junta General Extraordinària a celebrar en el domicili social del carrer Plata núm. 7, parcel·la 72 (Polígon Sant Cristòfor) – 47012 Valladolid el pròxim dia 13 d'Octubre de 2021 a les 13.00 hores en primera convocatòria, i l'endemà 14 d'Octubre de 2021, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, si procedís, conformement al següent ORDRE DEL DIA:

ORDRE DEL DIA

 Modificació parcial dels Estatuts Socials referent al Art.2n, Domicili. 

Delegació especial. 

Redacció, lectura i aprovació de l'acta de la reunió. 

 A partir de la present convocatòria, els accionistes podran sol·licitar sobre els assumptes compresos en l'Ordre del dia, les informacions que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents. Igualment podran examinar i obtenir, de manera immediata i gratuïta en el domicili social o sol·licitar el seu enviament o demanar el seu lliurament gratuïtament, tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, així com l'informe sobre la modificació estatutària proposada que inclou el text íntegre d'aquesta, el qual, està penjat a la disposició de l'accionista en la pàgina web de la societat. 

A Valladolid a 1 de Setembre de 2021. L'Administrador Únic.