Convocatòria de Junta de RM San Francisco, S. a.


12/05/2022

Convocatòria de Junta de RM San Francisco, S. a. 

Per la present es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària a celebrar en el domicili social del carrer Joaquín Costa número 28 de Madrid, el pròxim dia 29 de Juny de 2022 a les 13.00 hores en primera convocatòria, i l'endemà 30 de Juny de 2022, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, si procedís, conformement al següent ORDRE DEL DIA:

ORDRE DEL DIA

 Examen i aprovació, si és el cas, dels comptes anuals i l'informe de gestió corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021. Proposta de distribució de resultat. 

Examen i aprovació, si és el cas, de la gestió de l'òrgan d'administració 

Redacció, lectura i aprovació de l'acta de la reunió. 

 A partir de la present convocatòria, els accionistes podran sol·licitar sobre els assumptes compresos en l'Ordre del dia, les informacions que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents. Igualment podran examinar i obtenir, de manera immediata i gratuïta en el domicili social o sol·licitar el seu enviament o demanar el seu lliurament gratuïtament, tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, comptes anuals, informe de gestió i proposta d'aplicació de resultats. 

Madrid a 12 de Maig de 2022. El Consell d'Administració