Convocatòria de Junta de Ressonància Magnètica Sant Francesc d'Assís S.A.


07/08/2020

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA SAN FRANCISCO DE ASIS S. a. 

Per la present es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària a celebrar en el domicili social del carrer Joaquín Costa número 28 de Madrid, el pròxim dia 29 de Setembre de 2020 a les 13.00 hores en primera convocatòria, i l'endemà 30 de Setembre de 2020, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, si procedís, amb arranjament al següent ORDRE DEL DIA:

ORDRE DEL DIA

Examen i aprovació, si és el cas, dels comptes anuals i l'informe de gestió corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019. Proposta de distribució de resultat.

Examen i aprovació, si és el cas, de la gestió de l'òrgan d'administració

Redacció, lectura i aprovació de l'acta de la reunió.

A partir de la present convocatòria, els accionistes podran sol·licitar sobre els assumptes compresos en l'Ordre del dia, les informacions que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents. Igualment podran examinar i obtenir, de manera immediata i gratuïta en el domicili social o sol·licitar el seu enviament o demanar el seu lliurament gratuïtament, tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, comptes anuals, informe de gestió i proposta d'aplicació de resultats.

Madrid a 6 d'Agost de 2020. El President del Consell d'Administració.