Autorització de la Companyia Asseguradora: Per poder fer-ho, s’ha de presentar al nostre Centre de Diagnòstic la oportuna autorització emesa per la vostra empresa, pel que abans d’acudir a la mateixa, us recomanem que contacteu amb la vostra companyia per tramitar-la.

La durada de la prova és molt variable. Les radiografies són exploracions més ràpides (uns minuts) que l’ecografia o la TC MULTITALL, que pot arribar a durar 15-20 minuts. Per altra banda, la RM sol durar més (30-45 minuts aproximadament).

En algunes proves, sí. En d’altres, no. Quan demaneu hora a recepció se us informarà en cada cas. Per exemple, en les proves que requereixen l’administració d’un contrast és necessari estar en dejú.

A vegades, en algunes proves, s’ha d’injectar un contrast, però no sempre. En tots els casos, però, se us n’informarà prèviament i haureu de donar el consentiment per a l’administració.

Tota la que sigui possible. Sempre us farem una enquesta on ens heu de comunicar, per exemple, si hi ha la possibilitat d’embaràs o creieu que podeu estar-ho, si teniu al·lèrgies conegudes, si patiu alguna malaltia, o si preneu algun tipus de medicació.

Durant totes les proves, els professionals qualificats que les realitzin us vigilaran i estaran pendents de què digueu i com reaccioneu.

Un cop realitzada la prova, l’especialista en radiologia és l’encarregat de redactar l’informe. Aquest procés sempre requereix de cert temps, en el qual aquest professional valora les imatges obtingudes en l’exploració que us han fet, les imatges de proves anteriors i tota la informació proporcionada pel vostre metge.

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA

L’emissió d’ones de ràdio que s’utilitzen per obtenir les imatges de RM fa bastant soroll i pot arribar a ser molt molest. Per això, oferim als pacients protectors auriculars que minimitzen aquestes molèsties. Fins i tot, si la tècnica ho permet, en algunes ocasions s’ofereixen auriculars amb música.

La RM no utilitza radiacions. Utilitza ones electromagnètiques, que no perjudiquen el cos.

Els pacients claustrofòbics han de fer una preparació especial per aquest procediment, per exemple, prenent ansiolítics. Si tot i això la sensació de claustrofòbia persisteix, polseu el dispositiu que tindreu a la mà i el procediment es pararà immediatament. Alguns aparells de ressonància magnètica tenen una configuració oberta que redueix al mínim la sensació de claustrofòbia. Si totes aquestes mesures fallen, el procediment es portarà a terme sota sedació o anestèsia.

MAMOGRAFIA

És important comprimir la mama per obtenir la imatge més diagnòstica amb la dosis de radiació més baixa possible. A més, la compressió de la mama és fonamental per:

 • Aplanar el teixit mamari perquè les lesions petites no quedin amagades pel teixit mamari superposat.
 • Impedir que es mogui la mama durant l’exploració i haver de repetir la prova.

Avui dia, amb la tecnologia que tenim a l’abast, la dosis que rep la pacient és molt baixa. La dosis que pot arribar al fetus en una mamografia és inapreciable i el risc que corre, insignificant.

(Normativa ICRP84: Embaràs i irradiació mèdica per a dosis inferiors a 100 mGy no hi ha increment significatiu en el risc de dany al fetus a causa de la radiació.

RADIOLOGIA CONVENCIONAL

La radiografia convencional o simple probablement és l’exploració diagnòstica radiològica realitzada amb més freqüència. Sol ser la primera exploració en problemes traumatològics, malalties del tòrax, abdominals, etc.

Implica la recepció de petites dosis de radiació equivalents a la radiació ambiental que rebem durant 10-20 dies, és a dir, que és de les dosis més baixes que existeixen. Els sistemes moderns de raigs X dels quals disposem controlen estretament el feix de raigs X amb mètodes de control de dosis i filtració del feix. D’aquesta manera la radiació dispersa es minimitza i aquelles parts del cos del pacient que no s’estudien reben una exposició mínima.

UROGRAFIA

Una urografia intravenosa (UIV) és una exploració en la qual es realitzen diverses radiografies després d’injectar un contrast intravenós. Aquest contrast es concentra als ronyons i s’elimina amb l’orina. Per tant, podem fer un diagnòstic de diverses malalties urològiques.

El pacient ha d’estar en dejú des de 6 hores abans de l’exploració com a mínim. El dia que demani hora se li donaran les instruccions per escrit per fer una correcta neteja de l’intestí, i així permetre que la prova sigui més diagnòstica.

Com que s’utilitza el mateix contrast que en la TC, ens ha de donar la mateixa informació. (Vegeu la pregunta “Quins pacients no s’han de sotmetre a la TC amb contrast?”)

ÈNEMA OPACO

És un estudi radiològic de l’intestí gros (colon). La prova consisteix en introduir contrast de bari, i a vegades de bari i aire, per via rectal i realitzar radiografies. Posteriorment el radiòleg emetrà un informe detallat.

La preparació té l’objectiu d’aconseguir una neteja màxima del colon. De la mateixa manera que en la urografia, quan demaneu hora se us entregarà per escrit el que heu de fer.

Durant la realització de la prova podeu notar alguna molèstia abdominal sense arribar a sentir dolor.

ESTUDI GASTROINTESTINAL (EGD)

És un estudi en el qual, després de beure un líquid amb contrast (bari), es realitzen una sèrie de radiografies del tub digestiu superior (esòfag, estomac i duodè). Si també s’estén al jejú i l’ili, s’anomena TRÀNSIT INTESTINAL.

Només estar en dejú de 6 hores.

NO. S’ha de tenir precaució amb l’ús dels raigs X, però en general la dosi de radiació que s’utilitza en radiografia digital i mamografia és baixa. És una mica més alta la que s’utilitza en la TAC i la PET, però està dins els marges segurs. Només s’ha de tenir especial precaució en cas que fos necessari fer TACs repetidament.

 • Una radiografia digital: uns segons.
 • Una ecografia: de 10 a 30 minuts, segons què s’hagi d’estudiar.
 • Una TAC: de 10 a 20 minuts.
 • Una PET: 2 hores.
 • Una ressonància magnètica: de 20 a 60 minuts.
 • Una mamografia: uns segons.
 • Una mamografia o una ecografia: no.
 • Una radiografia: no, en la majoria dels casos.
 • Una ressonància magnètica: ocasionalment.
 • Una TAC: gairebé sempre.
 • Una PET: sempre.
 • Una radiografia digital: a vegades.
 • Una mamografia, una ecografia o una PET: mai.
 • Una ressonància magnètica: gairebé mai.
 • Una TAC: sovint.

NO. Cap contrast és perillós, encara que el seu ús no estigui completament exempt de riscos. El de la PET no ho és en absolut. El de la ressonància magnètica és molt segur i és molt excepcional que produeixi reaccions greus. El de les radiografies i la TAC té més inconvenients, però la probabilitat de reacció al·lèrgica greu és molt remota.

 • Una radiografia digital, mamografia, ecografia, TAC i PET… Sí.
 • Una ressonància magnètica: no, tret que el marcapassos sigui dels que ho permet. El cardiòleg que us el va posar o la documentació que us van entregar ens ho pot clarificar.
 • Una radiografia digital, mamografia, ecografia, TAC i PET… Sí.
 • Una ressonància magnètica també, si el dispositiu pot apagar-se i deixar-se fora de la sala d’exploració, encara que els cables del sistema es quedin al cos. Cada cas és diferent i, en aquest sentit, heu d’informar el nostre personal d’aquesta circumstància.
 • Una radiografia digital, mamografia, ecografia, TAC i PET… Sí.
 • Una ressonància magnètica gairebé sempre també. No obstant això, informeu el nostre personal d’aquesta circumstància perquè puguin orientar-vos sobre el vostre cas particular.

Moltes de les proves sol·licitades es poden fer amb un equip “obert”, dels quals la nostra empresa en té diverses unitats. En aquests equips, la claustrofòbia desapareix. No obstant això, en general, recomanem intentar-ho en un equip “tancat”, ja que els resultats dels estudis són de més qualitat. Informeu-nos del problema i concretarem les alternatives per al vostre cas.

 • Durant l’embaràs, especialment els quatre primers mesos, sempre s’intenten evitar les proves de raigs X i, sobretot, de la PET. Si tot i així fos imprescindible utilitzar-les, donaríeu el vostre consentiment per escrit i el personal del centre adoptaria les mesures de protecció necessàries per al fetus, quan fos possible.
 • La ressonància magnètica es considera segura i l’ecografia pot fer-se sense limitacions. No obstant això, procurem no fer ressonàncies magnètiques durant els quatre primers mesos per precaució.
 • Intentarem no administrar contrast durant aquest període.
 • Si esteu embarassades, NO us acosteu a cap persona que s’hagi fet una PET durant les últimes 48 hores.
 • Una radiografia digital, mamografia, ecografia, TAC i ressonància magnètica… Sí.
 • Una PET: us demanarem que substituïu durant uns dies la lactància materna per llet maternitzada i no podreu acostar-vos al vostre nadó durant 48 hores.
 • També us demanarem que suspengueu uns dies la lactància si haguéssim d’administrar-vos contrast per una ressonància magnètica.
 • No us acosteu, ni vosaltres ni el vostre nadó, a cap persona que s’hagi fet una PET durant les últimes 48 hores.

Els documents següents faciliten una informació per a cada tipus de prova. Abans de signar el document que us correspongui, pregunteu-nos si us hem de donar alguna altra informació específica relativa a la realització de la prova. El nostre personal està a la vostra disposició per ampliar-vos la informació o per resoldre qualsevol dubte.

Descárguese el consentimiento que necesite

• Punción Biopsia guiada por Ecografía (B.A.G.)
• Cistografía
• Colocación de arpón para biopsia de mama
• Estudios radiológicos con administración de contraste endovenoso
• Histerosalpingografía
• Mamografía con prótesis
• Punción con control de tac o ecografía (P.A.A.F)
• Resonancia magnética
• T.A.C.
• Para Técnicas de sedación
• Autorización recogida de estudio

Encuesta de satisfacción

Estimado paciente:

Estamos interesados en conocer su opinión acerca de la calidad del servicio que se le ha ofrecido. Nos permitimos dirigirnos a Vd. con el propósito de solicitarle su colaboración manifestándole que su opinión, será de gran utilidad para que podamos hacerlo cada vez mejor.

Su colaboración es completamente voluntaria y totalmente anónima, y todo cuanto manifieste será tratado de forma absolutamente confidencial.

CENTRO

Fecha

PRUEBA REALIZADA

RMTCMamografíaEcografíaRadiologíaOtros

PROCEDENCIA

Seguridad SocialCompañía de SegurosMutuaParticular

A continuación, marque la respuesta que crea conveniente: MB= Muy bueno B= Bueno R= Regular M= Malo

Las instalaciones y su limpieza
MBBRM

Facilidad de contacto telefónico
MBBRM

Disponibilidad de la fecha y hora de citación
MBBRM

La atención recibida por parte del personal
MBBRM

Tiempo de espera desde la petición de la cita hasta el día de la realización de la prueba:
Menos de 3 díasDe 4 a 6 díasMás de 6 días

Tiempo de espera desde la hora a la que estaba citado hasta que entra a hacerse la prueba:
Menos de 15 min.De 15 a 30 min.Más de 30 min.

En que plazo de tiempo le han informado que estará disponible el informe de la prueba:
Menos de 3 díasDe 4 a 6 díasMás de 6 días

¿Considera que durante todo el proceso asistencial se le atendió en condiciones seguras?
SINO
Explique los motivos:

INDIQUE SU VALORACIÓN GLOBAL DE TODO EL PROCESO DE ATENCIÓN
Muy favorableFavorablePoco favorableNada favorable

SUGERENCIAS

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN