Ressonància Magnètica San Francisco de Asis


19/05/2021

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA SAN FRANCISCO DE ASIS S. a. 

Per la present es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària a celebrar en el domicili social del carrer Joaquín Costa número 28 de Madrid, el pròxim dia 29 de juny de 2021 a les 13.00 hores en primera convocatòria, i l'endemà 30 de juny de 2021, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, si procedís, conformement al següent ORDRE DEL DIA:

ORDRE DEL DIA

 Examen i aprovació, si és el cas, dels comptes anuals i l'informe de gestió corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020. Proposta de distribució de resultat. 

Examen i aprovació, si és el cas, de la gestió de l'òrgan d'administració 

Renovació de càrrecs del Consell d'Administració. 

Delegació especial. 

Redacció, lectura i aprovació de l'acta de la reunió. 

 A partir de la present convocatòria, els accionistes podran sol·licitar sobre els assumptes compresos en l'Ordre del dia, les informacions que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents. Igualment podran examinar i obtenir, de manera immediata i gratuïta en el domicili social o sol·licitar el seu enviament o demanar el seu lliurament gratuïtament, tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, comptes anuals, informe de gestió i proposta d'aplicació de resultats, així com el text integro de les modificacions estatutàries proposades i l'informe sobre aquestes, 

 Madrid a 19 de Maig de 2021. El President del Consell d'Administració.